Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

      

                   

      

                   

Hur vi bidrar till Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål, vilka antogs under 2015 av FN:s 193 medlemsländer. Målen är uppsatta för att bidra till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och gäller för världens alla länder.

En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. För att vara med och bidra till en hållbar utveckling har vi valt att fokusera på fyra huvudområden med stark koppling till vår verksamhet, där fokus framför allt ligger på mål 8, 12, 13 och 16.


      

                   

      

                   

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vad vi gör...

Order Nordic bidrar till detta mål bland annat genom att verka för en trygg, säker och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare. Detsamma gäller för de arbetare som jobbar på uppdrag av oss eller våra leverantörer och de som tillverkar de produkter vi säljer. Alla människor har rätt till anständiga arbetsvillkor. Våra uppförandekoder ställer tydliga krav på vad vi och våra partners ska leva upp till för att säkerställa goda arbetsvillkor, anti-korruption, respekt för mänskliga rättigheter, vår omgivning och vår miljö. Vid misstanke om överträdelser, brott eller andra oegentligheter finns möjlighet att slå larm via vår visselblåsartjänst.

För att verka för en hållbar ekonomisk tillväxt lever vi vår vision om att skapa attraktiva affärsmöjligheter för alla våra partners. En attraktiv och hållbar affärsmöjlighet är den affär som bidrar till långsiktiga mervärden för alla parter och som gör alla till vinnare.


      

                   

      

                   

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vad vi gör...

Order Nordic bidrar till målet om en hållbar konsumtion och produktion genom att försöka göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt. Exempelvis arbetar vi för att minska användningen av material som inte fyller någon funktion, men vi jobbar också för att öka andelen återvunnet material och minska mängden luft i våra förpackningar och försändelser. Vi försöker använda oss av ett cirkulärt förhållningssätt när det kommer till avfall där vi kontinuerligt undersöker nya användningsområden och göra avfallet till en resurs för något annat ändamål. Samma förhållningssätt används för att identifiera cirkulära affärsmöjligheter, vilket är något vi undersöker för att möjliggöra framtida tillväxt som går i linje med våra planetära begränsningar och som inte kräver ständiga uttag av våra naturresurser. Vi vill också säkerställa en ansvarsfull hantering av kemikalier, att de kemikalier som används inte skadar människor och miljö samt att de kemikalier som saknar en väsentlig funktion inte heller används.


      

                   

      

                   

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vad vi gör...

Order Nordic bidrar till målet om att bekämpa klimatförändringar genom att tillämpa vår klimatstrategi. Vårt långsiktiga mål är minska våra växthusgasutsläpp och göra de åtgärder som krävs för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5°C. Kortsiktigt arbetar vi för att minska vår energiförbrukning, köpa förnybar el och ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Vi kartlägger även de växthusgasutsläpp vi ger upphov till direkt och indirekt för att säkerställa att vi räknat in all påverkan. Genom att minska våra utsläpp stärker vi också motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.


      

                   

      

                   

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Vad vi gör...

Order Nordic bidrar till målet om fredliga och inkluderande samhällen genom att värna mänskliga rättigheter och motverka korruption. Våra uppförandekoder ställer tydliga krav om att mänskliga rättigheter ska respekteras och att barnarbete, tvångsarbete och korruption ska motverkas. I vår uppförandekod gentemot våra leverantörer åtar sig leverantören att följa alla de krav som är specificerade. Skulle det visa sig att de inte gör det äger vi rätten att avsluta alla våra affärsrelationer med leverantören. Arbetet för att säkerställa och följa upp huruvida uppförandekoden följs görs delvis genom fabriksinspektioner, men kommer också göras genom en mer strukturerad riskbedömning av både nya och befintliga leverantörer samt genom övervakning av redan genomförda inspektioner samt i direkt dialog med leverantören. Vi har nolltolerans gällande brott mot mänskliga rättigheter och korruption.

Läs mer:
Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan