Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

      

                   

      

                   

Hur vi bidrar till Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål för att bidra till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och gäller för världens alla länder. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

För att vara med och bidra till en hållbar utveckling har vi valt att fokusera på fyra huvudområden med stark koppling till vår verksamhet.


      

                   

      

                   

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats

För oss är det viktigt att säkerställa att alla som jobbar hos oss och för oss känner sig trygga och säkra. Det är också viktigt att alla ges möjligheten till en god hälsa och välbefinnande.

Väsentliga hållbarhetsaspekter:
 • En säker, trygg och hälsosam arbetsplats
 • Produktsäkerhet
 • IT-säkerhet
Indikatorer:
 • Frisknärvaro i %
 • Antal långtidssjukskrivningar
 • Nyttjande av friskvårdsbidrag i %
 • Antal tillbud och arbetsolyckor
De av våra hållbarhetsmål som bidrar:
 • Att öka nyttjande av vårt friskvårdsbidrag från 48,9 till 70% och få fler att nyttja hela eller delar av bidraget.
 • Att genomföra en övergripande medarbetarenkät för att säkerställa att våra medarbetare trivs och mår bra på jobbet.
 • Att ha noll olycksfall på arbetsplatsen.

Mål vi indirekt bidrar till:

Mål vi indirekt bidrar till:

      

                   

      

                   

MÅL 12:  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Ansvarsfull resursanvändning

Som producent och distributör ska vi hushålla med våra resurser och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt.

Väsentliga hållbarhetsaspekter:
 • Energi och klimat
 • Växthusgasutsläpp
Indikatorer:
 • Mängd förpacknings- och förbrukningsmaterial per försändelse
 • Mängd återvunnet i vårt förpacknings- och förbrukningsmaterial
De av våra hållbarhetsmål som bidrar:
 • Att öka mängden återvunnet material i vårt förpacknings- och förbrukningsmaterial.
 • Att 100% av våra elektriska produkter ska uppfylla den europeiska lagstiftningens krav för CE-märkning.

Mål vi indirekt bidrar till:

Mål vi indirekt bidrar till:

      

                   

      

                   

MÅL 13:  BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Minskad klimatpåverkan

Som företag har vi ett direkt ansvar för den klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Därför jobbar vi kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan och våra utsläpp.

Väsentliga hållbarhetsaspekter:
 • Energi och klimat
 • Växthusgaser
 • Transporter
Indikatorer:
 • Direkta utsläpp från tjänstebilar (Scope 1)
 • Indirekta utsläpp från användning av köpt el och kyla (Scope 2)
 • Indirekta utsläpp från hela vår försörjningskedja (Scope 3)
De av våra hållbarhetsmål som bidrar:
 • Att utforma en klimatstrategi för hur vi minskar vår klimatpåverkan över tid.
 • Att påbörja en kartläggning av klimatpåverkan från tillverkning av våra egna varumärken.

Mål vi indirekt bidrar till:

Mål vi indirekt bidrar till:

      

                   

      

                   

MÅL 16:  FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Fredliga och inkluderande samhällen

Som producent och distributör ska vi föregå med gott exempel och arbeta med god affärsetik och motverka alla former av korruption. Våra uppförandekoder ska vara vägledande i detta arbete.

Väsentliga hållbarhetsaspekter:
 • Mänskliga rättigheter
 • Regelefterlevnad
 • Anti-korruption
Indikatorer:
 • Antal fall av korruption och- eller brott mot mänskliga rättigheter.
 • Antal fabriksinspektioner.
 • Antal leverantörer som förbundit sig att följa vår uppförandekod för leverantörer.
 • Antal rapporterade avvikelser och incidenter.
De av våra hållbarhetsmål som bidrar:
 • Att 75% av våra leverantörer ska ha skrivit under och förbundit sig att följa vår uppförandekod eller kunnat påvisa att de arbetar med en egen uppförandekod som motsvarar vår.
 • Att genomföra minst 5 fabriksinspektioner.
 • Att all personal ska genomgå utbildning i vår uppförandekod för medarbetare.
 • Att ha noll fall av brott mot mänskliga rättigheter och noll fall av korruption.
 • Att följa upp 100% av inrapporterade incidenter.
 • Att etablera en visselblåsartjänst som ger våra intressenter möjlighet att slå larm vid misstanke om brott eller andra oegentligheter som strider mot våra uppförandekoder.

Mål vi indirekt bidrar till:

Mål vi indirekt bidrar till:
Läs mer:
Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan