Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Visselblåsning

Order Nordic strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

 
Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

 

När kan man visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. Hit räknas bland annat:

 • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller
 • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier. 

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

 
Vem kan anmäla?

Rapporteringskanalen kan användas av samtliga anställda oavsett anställningsform. Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet.

 
Det finns olika sätt att delge en misstanke: 
 • Alternativ 1: Kontakta en arbetsledare eller chef inom Order Nordic
 • Alternativ 2: Kontakta ansvariga för visselblåsartjänsten:
  Anna Persson, Ekonomi, 070-283 95 82, anna.persson@order.se
  Cecilia Lissing Frost, Ekonomi, 070-712 40 90, cecilia.lissingfrost@order.se
 • Alternativ 3: Kommunicera anonymt genom visselblåsarkanalen: https://report.whistleb.com/sv/ordernordic
 
Så här hanteras ditt meddelande genom den anonyma visselblåsarkanalen

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Här lämnar du ditt anonyma meddelande:

Till WhistleB
Du når rapporteringskanalen från PC, läsplatta och mobil. Vi rekommenderar medarbetare att nå rapporteringskanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt nätverk.

 
Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Order Nordics policys, riktlinjer och rutiner anger.

Här hittar du mer information:


”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”

IN ENGLISH

Whistleblowing

Order Nordic strives to achieve transparency and a high level of business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business.

 
Our whistleblowing service

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies. Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks. It is an important tool to foster high ethical standards and maintaining customer and public confidence in us.

 

When to blow the whistle?

The whistleblowing service can be used to alert us about serious risks affecting individuals, our company/organisation, the society or the environment. The processing may only refer to data about serious improprieties concerning:

 • accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking- and financial crime, or
 • other serious improprieties concerning the company’s or the group’s vital interests or the life or health of individual persons, as for instance serious environmental crimes, major deficiencies that regard the security at the place of work and very serious forms of discrimination or harassments.

You do not need proof of your suspicions, but all messages must be made in good faith.

 
Who can report suspicion?

The reporting channel can be used by all our employees regardless of their form of employment. Even customers, suppliers and other stakeholders who wish to report a suspicion are free to do so.

 
There are different ways to raise a concern: 
 • Alternative 1: Contact a supervisor or manager within Order Nordic.
 • Alternative 2: Contact responsible whistleblowing team:
  Anna Persson, Finance Department, 070-283 95 82, anna.persson@order.se
  Cecilia Lissing Frost, Finance Department, 070-712 40 90, cecilia.lissingfrost@order.se
 • Alternative 3: Anonymous or confidential messaging through the whistleblower communication channel:
  https://report.whistleb.com/en/ordernordic
 
Your message will be securely handled

The whistleblowing service is provided by an external partner WhistleB, to ensure anonymity. The communication channel is encrypted and password-protected. All messages will be processed in confidence.

Reporting channel, allowing anonymous messaging and dialogue:

TO WHISTLEB
The Reporting channel can be reached on any device, including smart phones. We recommend employees to access the channel from a devise not connected to our network.

 
How to report other matters?

Other matters such as disputes, errors, complaints, dissatisfaction with salary etc. should not be reported via this system. These matters should mainly be notified to a superior, or in such a way that Order Nordics policies, guidelines and routines describe.

For more information, please see:


“WhistleB ensures the anonymity of the whistleblower. The service is separate from the organisation´s IT environment. WhistleB does not track IP addresses or other data that could identify a person sending a message. Messages are encrypted and can only be decrypted by designated individuals. WhistleB cannot decrypt and read messages.”

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan