Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

      

                   

      

                   

Ansvarsfulla affärer

Order Nordic ska bedriva all sin affärsverksamhet genom ärlighet, med integritet och i enlighet med alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på Order Nordics verksamhet i de länder där Order Nordic är verksamma.

Vi vill ta ansvar för hela vår affär och säkerställa en hållbar värdekedja.

Detta innebär att vi behöver arbeta nära våra leverantörer och kunder och vara tydliga med vad som krävs av oss och andra att nå våra hållbarhetsmål. Våra förväntningar på oss själva och andra beskrivs i våra uppförandekoder, dessa bör betraktas som ett minimiåtagande och något som vi kräver att alla intressenter efterlever och anammar. Våra uppförandekoder är levande dokument och revideras kontinuerligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption respekteras i alla lägen.

Att ta ansvar för vår affär innebär också att skydda våra kunders integritet. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet och endast använder och sparar deras uppgifter så länge vi behöver.

För att bedriva ansvarsfulla affärer har vi identifierat tre hållbarhetsaspekter som är av stor betydelse, regelefterlevnad, motverkande av korruption samt respekt för mänskliga rättigheter.

För att säkerställa ansvaret på dessa områden arbetar vi med:

 • Uppförandekoder
 • Riskbedömning
 • Kontroller
 • Avvikelsehantering
 • Uppföljning

      

                   

      

                   

Ansvarsfulla affärer. Hållbarhetsmål 2021.

 • Att 75% av våra leverantörer ska ha skrivit under och förbundit sig att följa vår uppförandekod (Code of Conduct) eller kunnat påvisa att de arbetar med en egen uppförandekod som motsvarar vår.
 • Att genomföra minst 5 fabriksinspektioner.
 • Att all personal ska genomgå utbildning i vår uppförandekod för medarbetare.
 • Att ha noll fall av brott mot mänskliga rättigheter och noll fall av korruption.
 • Att följa upp 100% av inrapporterade incidenter.
 • Att etablera en visselblåsartjänst som ger våra intressenter möjlighet att slå larm vid misstanke om brott eller andra oegentligheter som strider mot våra uppförandekoder.

Läs mer:

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan